Kapatılmanın Patolojisi: Osmanlı'dan Günümüze


  • Paperback
  • 344 pages
  • Kapatılmanın Patolojisi: Osmanlı'dan Günümüze Hapishanenin Tarihi
  • Mustafa Eren
  • Turkish
  • 02 August 2016
  • 9786054979 Edition Language Turkish Other Editions None found All Editions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kapatılmanın Patolojisi: Osmanlı'dan Günümüze Hapishanenin Tarihi❮PDF / Epub❯ ☂ Kapatılmanın Patolojisi: Osmanlı'dan Günümüze Hapishanenin Tarihi ✎ Author Mustafa Eren – Thomashillier.co.uk T rkiye y l ndan bu yana F Tipi Hapishanelerin yap m yla beraber hapishaneler konusunda olduk a ciddi bir yeniden in a s recinin i erisindedir A lan kapat lan ve yeniden d zenlenen hapishaneler ile bi T rkiye y l ndan bu yana Osmanlı'dan Günümüze Kindle Ø F Tipi Hapishanelerin yap m yla beraber hapishaneler konusunda olduk a ciddi bir yeniden in a s recinin i erisindedir A lan kapat lan ve yeniden d zenlenen hapishaneler ile birlikte mimari olarak yap sal bir d n m ger ekle tirilmekte ko u esas na g re in a edilmi hapishaneler tasfiye edilirken oda sistemi hakim mimari tarz haline gelmektedir Ayn s re te bu yeniden Kapatılmanın Patolojisi: PDF/EPUB or in a s recini anlamland rmaya yard mc olacak iki nemli geli me daha ya anmaktad r Bunlardan ilki artan kriminalizasyon s reci ikincisi ise mahpus say s nda g r len art t r B ylesi bir s re te ge mi ten bug ne b t nl kl bir bak ortaya koymak ve hapishanelerin patolojik yap s na vurgu yaparak T rkiye hapishanelerini tart maya a mak benim gibi uzun s re zorunlu Patolojisi: Osmanlı'dan Günümüze Epub Ù kat l mc g zlem yapm birisi i in ka n lmamas gereken bir sorumluluk ve zorunluluktu Elinizde tuttu unuz kitap b l mden olu uyor lk b l mde hapishaneler konusunda kullan lan kavramlar ele al n yor ve T rkiye hapishanelerinin ve mahpuslar n genel tablosu kar lmaya al l yor Kitab n ikinci b l m nde ise mimari yasalar s ylem ve pratikteki de i im ve d n mler dikkate al narak Osmanl dan g n m ze hapishaneler tarihinin d neme ayr labilece i savunuluyor nc b l mde ise kitaba ad n da veren patoloji ye dikkat ekiliyor ve hapishanelerin patolojik kurumlar oldu u iddias ne s r lerek iyile tirme yakla m n n ele tirisi ger ekle tiriliyor Hapishanelerin patolojik yap s n n tart lmas na ve zellikle de T rkiye hapishanelerinin ele tirisine ufak da olsa bir katk sunabilirse bu kitap ba ar l olmu demektir.


About the Author: Mustafa Eren

Is a well known author some of Osmanlı'dan Günümüze Kindle Ø his books are a fascination for readers like in the Kapatılmanın Patolojisi Osmanlı'dan Günümüze Hapishanenin Tarihi book this is one of the most wanted Mustafa Eren author readers around the world.