دیوان حکیم فرخی PDF/EPUB Þ دیوان

دیوان حکیم فرخی ❮Download❯ ➹ دیوان حکیم فرخی ➾ Author فرخی سیستانی – Thomashillier.co.uk کتاب دیوان حکیم فرخی سیستانی با مقدمه و حواشی و تعلیقات و کتاب دیوان حکیم فرخی سیستانی با مقدمه و حواشی و تعلیق کتاب دیوان حکیم فرخی سیستانی با مقدمه و حواشی و تعلیقات و کتاب دیوان حکیم فرخی سیستانی با مقدمه و حواشی و تعلیقات و فهرست دیوان حکیم Epub / اعلام و لغات و مقابله نسخ معتبر نویسنده کتاب سیدمحمد دبیرسیاقی محل انتشار تهران شاعر فرخی‌سیستانی – علی‌بن‌جولوغ رده دیویی ۸fa۱۲۲ تاریخ انتشار دیوان حکیم فرخی سیستانی با مقدمه و حواشی و تعلیقات و دیوان حکیم فرخی سیستانی با مقدمه و حواشی و تعلیقات و فهرست اعلام و لغات و مقابلۀ نسخ معتبر بکوشش محمد دبیرسیاقی چاپ Format Book Reading of Title Dīvān i Ḥakīm Farrukhī Sīstānī bā muaddamah va ḥavāshī va taʿlīāt va fihrist i iʿlām va lughāt va muābilah ʾi nusakh i دیوان حکیم فرخی سیستانی با مقدمه و حواشی و تعلیقات و دیوان حکیم فرخی سیستانی با مقدمه و حواشی و تعلیقات و فهرست اعلام و لغات و مقابلۀ نسخ معتبر بکوشش محمد دبیرسیاقی دیوان حکیم فرخی سیستانی iketabcom کتاب دیوان حکیم فرخی سیستانی زوار صفحه اصلی; درباره ما; تماس با ما; سوالات متداول دیوان حکیم فرخی سیستانی | Aida Orient Book دوست عزیزمان و هنرمند پیشرو فرهنگ کسرایی زندگی را بدرود گفت روی عکس کلیک کنید کتاب دیوان حکیم فرخی سیستانی با مقدمه و حواشی و تعلیقات و خرید کتاب دیوان حکیم فرخی سیستانی با مقدمه و حواشی و تعلیقات و فهرست اعلام و لغات و مقابله نسخ معتبر به اهتمام سیدمحمد دبیرسیاقی شاعر علی بن جولوغ فرخی سیستانی انتشارات زوار اشعار فرخ سیستانی ، دیوان و گزیده اشعار به همراه بهترین دیوان اشعار فرخی سیستانی جفا نمودن بی‌جرم کار توست مدام وفا نمودن و اندیشه‌ی تو کار من است اگر تو ماهی، گردون تو سرای من است اگر تو سروی، بستان تو کنار من است ⇔ ⇔ ⇔⇔ ⇔ ⇔⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ زندگینامه فرخی سیستانی برخی از تذکره نگاران فرخی را حکیم نوشته اند، واستاد دبیر سیاقی نیز دیوان اورا تحت نام دیوان حکیم فرخی سیستانی چاپ نموده است اما طوریکه از دیوانش بر می آید، او مسایل حکمی و دانشی را در دیوانش نیاورده و از اصطلاحات سنایی ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد دیوان اشعار سبک غزل، حکیم سنایی در سال ۴۷۳ هجری قمری در شهر غزنه ایران واقع در افغانستان کنونی دیده به جهان گشود در سال ۵۴۵ هجری قمری در همان شهر درگذشت نام او را عوفی مجدالدین آدم السنائی و حاجی خلیفه آدم نیز نوشت� کتاب های ویژه کتاب های پربازدید کنفرانس یحیا دولت آبادی راجع به شرح احوال میرزا ابوالقاسم قائم مقام.


3 thoughts on “دیوان حکیم فرخی

  1. peiman-mir5 rezakhani peiman-mir5 rezakhani says:

    دوستانِ گرانقدر، چنانچه بگویم از اشعارِ زنده یاد «فرخی» لذت برده ام، دروغ گفته ام زیرا تا میتوانسته به ستایشِ حاکمان و وزیران و امیرانِ زمانِ خود، پرداخته است بدون تردید، غزنویان برایِ سرزمینِ ایران کارِ قابلِ ستایشی انجام ندادند، با این حال در ستایشِ آنها چکامه هایِ بسیار زیبا آورده شده استاما نکتۀ مهم این هست که «فرخی» از آن دسته از شاعرانِ درباری بود که با خرافات و اعیاد و مناسبت هایِ بی ارزشِ اعراب مخالف بود و از آنجا که تحتِ حمایتِ حاکمان و پادشاهانی همچون «محمودِ غزنوی» بود، زورِ عرب پرستان و سرپرستانِ مذهبی به وی نمی رسیدبرایِ مثال به این ابیات دقت کنید که «فرخی» چگونه نارضایتی خودش را نسبت به تداخل و همزمان شدنِ جشنِ « مهرگان » با ماهِ روزه داریِ عرب پرستان و تازیان،« رمضان » ، نشان میدهدمهرگان رسم عجم داشت به پایجشن او بود چو چشم اندربایهر کجا در شدم از اول روزبا می اندر شدم و بر بط و نایتامه روزه در آمیخت بدویآنهمه رسم نکو ماند به جایکارها تنگ گرفته ست بدویروزه تنگخوی کج فرمایبا چنین ماه چنین جشن بُودهمچو در مزکت آدینه سرایالبته عده ای از شاعرانِ حسود به قولِ معروف زیرآبِ «فرخی» را پیشِ «محمود غزنوی» زدند، که «فرخی» بیخبر با نزدیکانِ سلطان شراب نوشیده و «فرخی» از دربار اخراج شد، و ابیات زیر را به مناسبتِ همین اتفاق سروده استشاه از من به دل گران گشته استبــه گناهی کـه بیگناهم از آنسخنی باز شــــــد بــه مجلس شاهبیشتر بــود از آن سخن بهتانسخن آن بود که باده خورد همیبه فلان جای فرخی و به فلانخـوردم آنجــا دوسه قـــدح سبکیبــودم آنجا بدان سبب مهمانمتأسفانه در حالِ حاضر آرامگاهِ «فرخی سیستانی» به بدترین شکلِ ممکن و به توالتِ عمومی تبدیل شده است، تُف به وجودِ کثیفِ عرب پرستانِ بی اصل و بی بته، که با اکثرِ میراث هایِ فرهنگی و با ارزش ما اینگونه رفتار کردند و در عوض قبرِ عرب هایِ بیابانگرد را که اندکی هنر و انسانیت در وجودشان نمیتوان یافت را از طلا پوشاندند افسوس از مردمی که نسبت به تاریخ و فرهنگ و اندیشمندانِ سرزمینِ خود بی اهمیت هستندامیدوارم این مطالب برایِ شما بزرگواران و دوستانِ خردگرا مفید بوده باشه«پیروز باشید و ایرانی»


  2. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

    دیوان حکیم فرخی سیستانی با مقدمه و حواشی و تعلیقات و فهرست اعلام و لغات و مقابله نسخ معتبر دانم که دلم به مهر تو خرسندستاندازه مهر تو ندانم چندسترخسار تو دلگشا و لب دلبندستگفتار خوش تو روح را پیوندست


  3. Mahdi Sharifi Mahdi Sharifi says:

    همش در مدح اینو اون بود و اصلا برام جالب نبود


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *